تماس مستقیم:  

مدرک مدیریت پروژه

28

مه'18

آیا شما به یک مدرک بین المللی مدیریت پروژه نیاز دارید؟

امروزه دیگر داشتن مدارک دانشگاهی و آکادمیک برای فعالیت های حرفه ای به تنهایی کافی نمی باشد و در محیط …

مشاهده

منوهای نصب در پنل مدیریت