• پیتر دراکر در کتاب «مدیریت در عمل» سال ۱۹۵۴ خود می‌گوید:
    از آنجا که هدف هر کسب و کاری خلق مشتری می باشد، سازمان ها دو و فقط دو کارکرد پایه‌ای دارند: بازاریابی و نوآوری! بازاریابی و نوآوری به ایجاد نتایج منجر شده […]

  • دانشجو دوره را شروع کرددوره اصول تنظیم قراردادهای عمرانی 1 سال قبل

    دانشجو موسسه فصل دوره را شروع نمود: دوره اصول تنظیم قراردادهای عمرانی

  • دانشجو مجددا دوره را شروع کرد 1 سال قبل

    دانشجوی موسسه فصل دوره دوره اصول تنظیم قراردادهای عمرانی مورد نقد و بررسی قرار داد

  • بارگزاری بیشتر