تماس مستقیم:  

نیازسنجی آموزشی

موسسه فصل با هدف توسعه دانش و مهارت های پرسنل یک سازمان خاص که عموماً در قالب روبدادهای آموزشی درون سازمانی (In-House Training Events) ارائه می گردند؛ رویکرد مشخصی را اتخاذ نموده است. در قالب این رویکرد و بر اساس بانک اطلاعاتی آموزشی گردآوری شده در حوزه مورد نظر (به عنوان نمونه مدیریت پروژه یا مدیریت حقوقی)، تعدادی دوره آموزشی به عنوان دوره های عمومی (متناسب با استانداردهای آموزشی و نیازهای عرف صنعت) طراحی گردیده و به سازمان ها پیشنهاد می شوند. به عبارت دیگر متولیان آموزش در سازمان می توانند از میان برنامه های آموزشی از پیش تعریف شده (دوره های عمومی) اقدام به انتخاب برنامه مورد نظر نمایند. علاوه بر این و بر اساس ترکیب نیازهای خاص سازمان متقاضی با بانک اطلاعاتی آموزشی؛ امکان تعریف و طراحی برنامه های آموزشی جدید،توسعه داده شده و یا سفارشی شده موجود می باشد. به عبارت دیگر برنامه آموزشی بر اساس شرایط حاکم و یا چالش های خاص سازمانی و منطبق با نیازسنجی آموزشی سازمان مجدداً طراحی، هدفگذاری و ارائه می شوند.

آموزش های سازمانی موسسه فصل، که به منظور ارتقاء سطح دانش پرسنل کلیدی سازمان و افزایش مهارت ها و توانمندی های آنان طراحی شده اند، در قالب سبد خدماتی ذیل ارائه می گردد:
– ارائه آموزش های حرفه ای در حوزه های مدیریت پروژه، مدیریت کسب و کار، مدیریت حقوقی و …
– برگزاری رویدادهای حرفه ای بر حسب نیازهای سازمان ها در حوزه های آموزش (توسعه دانش و مهارت) یا اجرا (کاربرد دانش و مهارت)
– برنامه ریزی و راهبری دپارتمان آموزش سازمان ها (برون سپاری شده)
– برنامه ریزی و برگزاری برنامه های آموزشی عمومی حرفه ای و متناسب با نیاز روز هر حوزه
– ارائه آموزش های حرفه ای توسط مدرسین مجرب و دارای مدارک بین المللی و در فضای تعاملی و مشارکتی بر اساس فلسفه آموزشی یادگیری تجربی
– ارائه خدمات سنجش و ارزیابی توانمندی افراد سازمان جهت یافتن سطح دانش در واحد مورد نظر و ارتقاء، متوازن سازی و ایجاد اشتراک میان تجارت عملی افراد
– برگزاری برنامه های آموزشی درون سازمانی با قابلیت سفارشی سازی نسبی برنامه با توجه به نیازها و چالش های موجود در سازمان و ارائه گزارشات مورد نیاز جهت ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی پس از برگزاری
– مربیگری و کارآموزی در واحدهای مربوطه جهت بهره مندی سازمان ها از تجارب و درس آموخته های متخصصین آن حوزه
– مدیریت آموزش سازمانی (نیازسنجی آموزشی، یافتن راهکارها و استاندارد سازی توانمندی ها، برنامه ریزی جهت آموزش پرسنل و …) برای سازمان های متقاضی برونسپاری آموزش
– خدمات گواهینامه های حرفه ای و بین المللی
– مدیریت و برگزاری رویدادهای علمی-تخصصی با همکاری سازمان های معتبر داخلی و بین المللی

 

منوهای نصب در پنل مدیریت