تماس مستقیم:  

ریسک در مدیریت پروژه مفهومی فراگیر است که بر تمامی جوانب پروژه سایه انداخته و می تواند شریان های حیاتی پروژه را تحت تأثیر قرار دهد. بودجه پروژه، برنامه زمانبندی آن، کیفیت قراردادی محصول نهایی، نحوه تعامل و ارتباط ذینفعان با یکدیگر از جمله مواردی هستند که می توانند بواسطه مدیریت ضعیف و غیر اثر بخش ریسک ها با تغییرات نامطلوبی مواجه شده و موجودیت پروژه را به مخاطره بیاندازند. از این رو مدیر پروژه موفق، مدیری است که به طور پیوسته و دائمی از وقوع هر آنچه که ممکن است اتفاق بیافتد آگاهی کسب نماید و با استراتژی های مناسب اثرات نامطلوب رخدادها را کمینه و اثرات مطلوب آن ها را بیشینه سازد.
بررسی در میان پروژه های واقعی که بواسطه ریسک ها با مشکلات عدیده ای مواجه شده اند، نشان می دهد که آموزه های عمومی مدیریت ریسک برای مدیران و اعضای تیم پروژه ها هر چند آنان را با مفاهیم کلی و چهارچوب اجمالی Project Risk Management آشنا می سازد امّا برای رویارویی با ریسک های پیش روی پروژه کافی نیست. لذا کارگاه تخصصی مدیریت ریسک پروژه با هدف به چالش کشیدن دانش و توانمندی های عملی ذینفعان پروژه ها به گونه ای تعریف و طراحی گردیده است که جزییات کاربردی و آموزه های عمیق تر این حوزه را در اختیار افراد قرار دهد و از طریق کار گروهی و کارگاهی، تکنیک های اثر بخش تر مدیریت ریسک را به مجموعه توانایی های آنان بیافزاید.
کارگاه حرفه ای مدیریت ریسک پروژه بر اساس رویکرد دیوید هولت طراحی شده و تجربه بی نظیر مشارکت در سازماندهی تیم و اجرای کاربردی مدیریت ریسک در یک پروژه واقعی را به مخاطبین ارائه می نماید. شرکت کنندگان این کارگاه در کنار آشنایی با مفاهیم کاربردی مدیریت ریسک بر اساس استانداردهای موجود، توانمندی ارزیابی و کنترل ریسک های پروژه های واقعی را نیز به دست می آورند. در دنیای حرفه ای مدیریت پروژه، دانش آموختگان این کارگاه آموزشی با عنوان تحلیلگر ریسک پروژه (Project Risk Analyzer) شناخته خواهند شد!

مشارکت در این کارگاه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:
– مدیران طرح ها و پروژه ها
– علاقه مندان به فراگیری Practice Standard for Project Risk Management
– مدیران و کارشناسان مرتبط با برنامه ریزی، کنترل پروژه، بودجه و کنترل هزینه
– متولیان/مدیران مدیریت ریسک در سازمانها و پروژه ها و طرح ها

برنامه درسی دوره

بخش اوّل: مدیریت ریسک در کلاس درس!
آشنایی و یخ شکستن...
دستورالعمل های ایمنی
یکسان سازی مفاهیم و تعاریف چیستی و چرایی مدیریت ریسک پروژه
الزامات کلیدی مدیریت ریسک پروژه
تیم سازی مدیریت ریسک، نقش ها، مسئولیت ها و ارتباطات
فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه بر اساس آخرین نسخه استاندارد PMBOK
بخش دوم: مدیریت ریسک کف کارگاه پروژه!
تهیه برنامه مدیریت ریسک پروژه
کارگاه تحلیل ریسک پروژه(PRA) جهت شناسایی و تحلیل کیفی ریسک
کارگاه بازنگری برنامه زمانبندی پروژه جهت تهیه برنامه زمانبندی قطعی (Deterministic Schedule)
کارگاه بازنگری هزینه پروژه جهت تهیه هزینه قطعی (Deterministic Cost)
کارگاه تحلیل کمی ریسک (QRA) جهت تحلیل ریسک زمانبندی (SRA) و تحلیل ریسک هزینه (CRA)
تهیه برنامه های احتمالی P10، P50، P80 و اعتبارسنجی نتایج تحلیل کمی با استفاده از الگوبرداری تطبیقی (Industry Benchmark)
پایش و کنترل اثربخشی پاسخ های ریسک

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

منوهای نصب در پنل مدیریت