تماس مستقیم:  
  • دانشجو مجددا دوره را شروع کرد در حال حاضر

    Student farnazamid renewed the course کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها

  • دانشجو دوره را شروع کردکارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها در حال حاضر

    دانشجو farnazamid دوره را شروع نمود: کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها

  • بارگذاری بیشتر
شرکت در دوره
  • رایگان
  • 0 روز
4 دانشجو ثبت نام کرده

منوهای نصب در پنل مدیریت