تماس مستقیم:  

با آنکه عموماً وظایف مدیریت منابع انسانی را محدود به دپارتمان مدیریت منابع انسانی می دانیم، از این حقیقت غافل هستیم که فعالیت های روزمره ای چون استخدام، انگیزش و حفظ و پرورش نیروی انسانی بر دوش مدیران ارشدی مانند مدیر بازاریابی، مالی، تولید و سایر حوزه های کارکردی غیرمنابع انسانی می باشد. متاسفانه  اکثر مدیران ارشد آنچنان آماده بر عهده گرفتن این وظایف نیستند و فاقد مهارت های ساختاریافته و کاربردی در حوزه مدیریت منابع انسانی می باشند.
این برنامه آموزشی با استفاده از ادبیات غیرفنی، ساده، قابل فهم برای مدیران با هر نوع تخصصی و همراه با راهنمایی هایی عملی؛ مدیرانی که علاوه بر حوزه کارکردی تخصصی شان، درگیر مدیریت نیروهای انسانی زیرمجموعه (دپارتمان) خود نیز می باشند را آماده برعهده گرفتن وظایفی چون استخدام (بکارگماری)، ارزیابی عملکرد، سیستم پاداش و جبران خدمات و سایر کارکردهای از جنس منابع انسانی که موجب افزایش اعتماد بنفس و اثربخشی این مدیران می شود خواهد نمود.

مشارکت در این برنامه آموزشی به افراد و گروه های زیر توصیه می شود:
– مدیران عامل و مدیران اجرایی غیرمنابع انسانی (مدیران عامل، مدیران مالی، مدیران بازاریابی و فروش، مدیران عملیاتی، مدیران استراتژیک و …)
– کارآفرینان، توسعه دهندگان کسب و کارهای نوپا

 

برنامه درسی دوره

مقدمه ای بر منابع انسانی
چرا مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیرمنابع انسانی
مدیریت منابع انسانی و مفاهیم آن
تعریف شغل، تجزیه و تحلیل و شرح شغل
طراحی شغل
فرآیند استخدام و بکارگماری
استخدام نیروهای جدید
مصاحبه با متقاضیان استخدام
ارزیابی عملکرد پرسنل و سنجش کارآیی نیروی انسانی
ارزیابی نیروی انسانی در عمل
طراحی سیستم های پاداش و جبران خدمات
مدیریت نقشه راه شغلی
سازماندهی و ساختار سازمانی
خاتمه دادن به همکاری با نیروی انسانی

نقد و بررسی دوره

نا مشخص

امتیاز
  • 5 ستاره0
  • 4 ستاره0
  • 3 ستاره0
  • 2 ستاره0
  • 1 ستاره0

هیچ نقد و بررسی برای این دوره ثبت نشده است.

منوهای نصب در پنل مدیریت