تماس مستقیم:  
  • دانشجو دوره را شروع کردکارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد) در حال حاضر

    دانشجو لعیا دوره را شروع نمود: کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد)

  • دانشجو دوره را شروع کردکارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد) در حال حاضر

    دانشجو لعیا دوره را شروع نمود: کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد)

  • دانشجو دوره را شروع کردکارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد) 1 سال, ماه 1 قبل

    دانشجو افشین بوک دوره را شروع نمود: کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد)

  • بارگزاری بیشتر

منوهای نصب در پنل مدیریت