تماس مستقیم:  

تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل

به صفحه تقویم آموزشی موسسه توسعه و آموزش فصل خوش آمدید!

در این بخش لینک مشخصات هر برنامه آموزشی به همراه تاریخ و مدت زمان برگزاری آن در دسترس می باشد. جهت ثبت نام در هر دوره می توانید فرم ثبت نام را تکمیل و در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. همچنین در صورت تمایل به ثبت نام در برنامه های آموزشی خارج از تقویم آموزشی، درخواست برگزاری مجدد رویدادهای پیشین، اطلاع از نزدیکترین تاریخ برگزاری رویداد و قرار گرفتن در لیست رزرو خدمات آموزشی آتی با ما تماس بگیرید. سازمان های علاقه مند به برگزاری برنامه های آموزشی به صورت درون سازمانی می توانند جهت دریافت پیشنهاد مکتوب همراه با امکان سفارشی شدن رویداد آموزشی مورد نظر، درخواست خود را ارسال نمایند.

عنوان رویداد آموزشیتاریخ رویدادمدّت رویدادساعتسرمایه گذاریتخفیف زودهنگامحوزه آموزشی
دوره مبارزه با پول شویی۲۰ آبان۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزارتومانتا ۵ آبانمدیریت حقوقی
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها۲۲ و ۲۹ آبان۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزارتومانتا ۷ آبانمدیریت حقوقی
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل۲۴ و ۲۵ آبان۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۹ آبانمدیریت کسب و کار
مهارت های مذاکره فروش) فروش اثر بخش در بازارهای(B2B۲۸ آبان و ۵ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۱۳آبانمدیریت کسب و کار
دوره بازاریابی رویداد محور۳۰ آبان۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۱۸۰ هزارتومانتا ۱۵ آبانمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت هزینه پروژه۱ و ۲ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۲۰ هزارتومانتا ۱۶ آبانمدیریت پروژه
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات  (Claim)۶ و ۱۳ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزارتومانتا ۲۲ آبانمدیریت حقوقی
دوره تخصصی برندینگ۷ آذر۸ ساعت در یک روز۱۰ تا ۱۶۱۸۰ هزارتومانتا ۲۳ آبانمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت پروژه چابک۸ و ۹ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۲۴ آبانمدیریت پروژه
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها۱۰ و ۱۱ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزار تومانتا ۲۶ آبانمدیریت پروژه
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد)۱۲ آذر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۱۸۰ هزارتومانتا ۲۷ آبانمدیریت کسب و کار
کارگاه مهارت های فروش فروشگاهی۱۴ و ۲۱ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۲۹ آبانمدیریت کسب و کار
کارگاه ویدئو مارکتینگ۱۵ و ۱۶ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۳۰ آبانمدیریت کسب و کار
دوره فروش موثر۱۷ و ۱۸ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۲ آذرمدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی۱۹ آذر۸ ساعت در یک روز۱۷ تا ۲۱۲۹۰ هزارتومانتا ۴ آذرمدیریت حقوقی
کارگاه مذاکرات حقوقی۲۰ و ۲۷ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزارتومانتا ۵ آذرمدیریت حقوقی
دوره مدیریت هزینه پروژه۲۲ و ۲۳ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۲۰ هزارتومانتا ۷ آذرمدیریت پروژه
مدیریت مناقصات۲۴ و ۲۵ آذر۱۶ ساعت در دو روز۱۷ تا ۲۱۶۸۰ هزارتومانتا ۹ آذرمدیریت پروژه
کارگاه مشتری مداری۲۶ آذر و ۳ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۱۱ آذرمدیریت کسب و کار
دوره بازاریابی رویداد محور۲۸ آذر۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۱۸۰ هزارتومانتا ۱۳ آذرمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت تجربه مشتری۲۹ و ۳۰ آذر۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۱۴ آذرمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی۱ و ۲ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۱۶ آذرمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت و مهندسی ساختار قراردادها۴ و ۱۱دی۱۶ ساعت در دو روز۱۷ تا ۲۱۴۸۰ هزارتومانتا ۱۹ آذرمدیریت حقوقی
اردوی فشرده آمادگی PMP۵، ۶، ۷و ۱۳، ۱۴، ۲۰، ۲۱ دی ۹۷۵۶ ساعت در هفت روز۹ تا ۱۷۱۷۵۰ هزارتومانتا ۲۰ آذرمدیریت پروژه
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی۸ و ۹ دی۱۶ ساعت در دو روز۱۷ تا ۲۱۳۸۰ هزارتومانتا ۲۲آذرمدیریت کسب و کار
مهارت های مذاکره فروش (فروش اثر بخش در بازارهایB2B)۱۲ و ۱۹ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۲۶ آذرمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت دانش و درس آموخته ها۱۵ و ۱۶ دی۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۲۹ آذرمدیریت پروژه
دوره مبارزه با پول شویی۱۷دی۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزارتومانتا ۱ دیمدیریت پروژه
دوره حقوق کسب و کار (تجارت)۱۸ و ۲۵ دی۱۶ ساعت در دو روز۱۷ تا ۲۱۴۸۰ هزارتومانتا ۲ دیمدیریت حقوقی
دوره مدیریت ارتباط با مشتری۲۴ دی و ۱ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزارتومانتا ۷ دیمدیریت کسب و کار
دوره تخصصی برندینگ۲۶ دی۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۱۸۰ هزارتومانتا ۹ دیمدیریت کسب و کار
مدیریت مناقصات۲۷ و ۲۸ دی۱۶ ساعت در دو روز۱۸ تا ۲۰۶۸۰ هزارتومانتا ۱۰دیمدیریت پروژه
کارگاه حرفه ای مدیریت ریسک پروژه۳۰ دی و ۷ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۱۷ تا ۲۱۶۸۰ هزارتومانتا ۱۳ دیمدیریت پروژه
کارگاه حقوقی مدیریت ادعا و تعارضات  (Claim)۲ و ۹ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۵۴۰ هزارتومانتا ۱۵ دیمدیریت حقوقی
کارگاه مهارت های فروش فروشگاهی۳ و ۱۰ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۱۸ دیمدیریت کسب و کار
کارگاه طراحی و برنامه ریزی کسب و کار۴، ۵، ۱۱ ، ۱۲،۱۷، ۱۸ و۱۹ بهمن۵۶ ساعت در چهار روز۹ تا ۱۷۱۷۵۰ هزارتومانتا ۱۹ دیمدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی۱۵ بهمن۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزارتومانتا ۳۰ دیمدیریت حقوقی
کارگاه مذاکرات حقوقی۱۶ و ۲۳ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزارتومانتا ۱ بهمنمدیریت حقوقی
کارگاه مشتری مداری۲۲ و ۲۹ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۷ بهمنمدیریت کسب و کار
کارگاه مبانی مدل کسب و کار (ایده تا درآمد)۲۴ بهمن۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۱۸۰ هزارتومانتا ۹ بهمنمدیریت کسب و کار
دوره فروش موثر۲۵ و ۲۶ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۱۰ بهمنمدیریت کسب و کار
کارگاه مدیریت بازاریابی در عمل۲۷ و ۲۸ بهمن۱۶ ساعت در دو روز۱۷ تا ۲۱۳۸۰ هزارتومانتا ۱۲ بهمنمدیریت کسب و کار
حقوق استارتاپ۳۰ بهمن و ۷ باسفند۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۱۵ بهمنمدیریت پروژه
دوره تخصصی برندینگ۱ اسفند۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۱۸۰ هزارتومانتا ۱۶بهمنمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی۲ و ۳ اسفند۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۱۷ بهمنمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی۴ و ۵ اسفند۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۳۸۰ هزارتومانتا ۱۹ بهمنمدیریت کسب و کار
دوره مدیریت ارتباط با مشتری۶ و ۱۳ اسفند۱۶ ساعت در دو روز۹ تا ۱۷۴۸۰ هزارتومانتا ۲۱ بهمنمدیریت کسب و کار
اردوی فشرده آمادگیPMP۸، ۹، ۱۰ و ۱۶، ۱۷، ۲۳، ۲۴ اسفند۵۶ ساعت در هفت روز۹ تا ۱۷۱۷۵۰ هزارتومانتا ۲۳ بهمنمدیریت پروژه
دوره بازاریابی رویداد محور۱۵ اسفند۸ ساعت در یک روز۱۷ تا ۲۱۱۸۰ هزارتومانتا ۳۰ بهمنمدیریت کسب و کار
دوره مبارزه با پول شویی۲۰ اسفند۸ ساعت در یک روز۹ تا ۱۷۲۹۰ هزارتومانتا ۵ اسفندمدیریت حقوقی

با توجه به محدودیت ظرفیت برنامه های آموزشی لطفاً در هنگام ثبت نام (یا پیش ثبت نام) دقت نمایید:

  1. شرکت کنندگان در صورت تمایل به انصراف از حضور در برنامه های آموزشی باید حداقل ۷ روز قبل از تاریخ شروع آن برنامه مراتب را به صورت مکتوب یا در قالب پست الکترونیک به موسسه توسعه و آموزش فصل اعلام نمایند و در صورت دریافت نامه انصراف در موعد مقرر، ۷۰% شهریه پرداختی عودت داده خواهد شد.
  2. از آنجا که تشکیل برخی از برنامه ها منوط به رسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب می باشد، پس از برگزاری و شروع قطعی برنامه آموزشی امکان انتقال انصراف دهندگان به برنامه های آتی مقدور نمی باشد.
  3. موسسه توسعه و آموزش فصل این حق را برای خود محفوظ می دارد که برگزاری رویدادهایی که تعداد متقاضیان آن ها به حد نصاب نرسد را به تعویق اندازد یا معلق نماید. در این صورت ثبت نام کنندگان می توانند در خصوص عودت شهریه خود و یا مشارکت در نزدیکترین رویداد آتی تصمیم گیری نمایند.

منوهای نصب در پنل مدیریت