تماس مستقیم:  

مدیریت، کنترل و اندازه گیری

یکی از جملات منصوب به پیتر دراکر فقید را می توان چکیده ای از دانش مدیریت دانست چرا که در بطن خود کلیدی ترین مفاهیم مدیریت شامل برنامه ریزی و کنترل را در بر می گیرد. اگر نتوانید چیزی را اندازه بگیرید، نمی‌توانید آن را کنترل کنید و اگر نتوانید چیزی را کنترل کنید، نمی‌توانید آن را مدیریت کنید و اگر چیزی را نتوانید مدیریت کنید، نمی‌توانید آن را بهبود بخشید.
به ‌عبارت خلاصه لازمه بهبود و اصلاحات، مدیریت است و لازمه مدیریت در هر امری کنترل است و زیربنای هر کنترلی اندازه‌گیری است. در اقتصاد و مدیریت همواره اندازه‌ها برای امور مهمی چون ارزیابی عملیات گذشته، تصمیم‌گیری در زمان حال، پیش‌بینی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.


Fatal error: Namespace declaration statement has to be the very first statement or after any declare call in the script in /home/seasontd/domains/seasontd.ir/public_html/wp-content/plugins/persian-woocommerce/vendor/nesbot/carbon/src/Carbon/Traits/Modifiers.php on line 12