تماس مستقیم:  

تکنیک های تحقیق در بازار

تحقیقات بازار یا Market Research اصلی ترین بخش تحقیقات بازاریابی یا Marketing Research می باشد. نکته مهم آن است که تحقیقات بازار تمرکز بر تحقیق در خصوص مشتریان بالقوه و بالفعل دارد و تحقیقات بازاریابی علاوه بر تحقیق در خصوص بازار، مطالعه محیط خارجی کلان (عوامل PESTEL) و محیط خارجی خرد (صنعت و رقبا) را نیز شامل می شود. تحقیقات بازاریابی و به تبع آن تحقیق در بازار تنها وظیفه واحد بازاریابی سازمان نیست و تمامی عوامل یک کسب و کارباید در این فرآیند که به رهبری و با هدایت مدیر بازاریابی سازمان صورت می پذیرد، مشارکت نمایند. در ادامه مهمترین روش های تحقیقات بازار را گردآوری نموده ایم.

شش تکنیک اصلی تحقیقات بازار عبارتند از:
– مشاهده مستقیم یا Direct Observation: مشاهده آنکه مشتریان در حال خرید چه چیزی هستند و چگونه از خریدهایشان استفاده می کنند، چه مشکلاتی دارند و چگونه ترجیح می دهند از محصول استفاده کنند.
– آزمایش کردن  یا Experimentation: به عنوان مثال محصول را قبل از عرضه عمومی، به صورت پایلوت و محدود در یک یا چند فروشگاه (در قالب چند بسته بندی با قیمت های مختلف) ارائه نمایید و با انجام تغییرات دوره ای عکس العمل مشتریان را بر اساس میزان و الگوهای خرید آن ها آزمایش نمایید.
– تحقیقات میدانی یا Field Study: در قالب نظرسنجی، مصاحبه و پرسشنامه اقدام به جمع آوری و تحلیل نظرات، اولویت ها و نیازهای یک جامعه آماری مشخص از مشتریان بالقوه بپردازد.
– گروه های کانون یا Focus Group: تعدادی از مشتریان بالقوه یا بالفعل را برگزینید تا در قالب یک جلسه حضوری با همراهی یک میانجی گر یا Moderator به بحث در خصوص محصولات، اولویت ها، نظرات و نیازهایشان بپردازند.
– مصاحبه با مشتریان ناراضی یاInterview with Dissatisfied Customers : هیچ کس بهتراز مشتریان ناراضی و از دست رفته نمی توانند اطلاعات ارزشمندی در خصوص نقاط ضعف محصولات شما را در اختیارتان قرار دهد.
– منابع ثانویه (کتابخانه ای) یا Secondary Sources: اطلاعات ثانویه به علت کم هزینه، پیچیدگی کمتر و قابلیت دسترس در زمانی کوتاه تر در اولویت اوّل نسبت به پنج روش فوق الذکر قرار دارند. وب سایت ها، شبکه های اجتماعی، مجلات تجاری، گزارش های صنعتی، اطلاعات آماری و مواردی از این دست منابع ارزشمندی برای تحقیقات بازار شمار می روند.

 


Fatal error: Namespace declaration statement has to be the very first statement or after any declare call in the script in /home/seasontd/domains/seasontd.ir/public_html/wp-content/plugins/persian-woocommerce/vendor/nesbot/carbon/src/Carbon/Traits/Modifiers.php on line 12