تماس مستقیم:  

از مشتری تا مخاطب، کلید تحول در بازار و بازاریابی

اگر در کسب و کار خود به دنبال تحول هستید و می خواهید نتایج حاصل از فعالیت های بازاریابی خود را در سطحی بالاتر مشاهده نمایید، ابتدا باید طرز تفکر و نگاه خود را به مشتری تغییر دهید.
در بازاریابی سنتی، که مقصود از آن کلیه مکاتب بازاریابی از اوایل قرن بیستم تا اوایل سده جدید می باشد، مشتری، نیازهای وی، ارزش های مورد نظر او و وفادارسازی اش مورد توجه و بحث و بررسی بوده اند. هر چند محوری شدن نقش مشتری در مدل های کسب و کار و حرکت به سمت ایجاد ارزش برای مشتری در مقابل نگاه ابزاری به مشتری به عنوان منبع ایجاد درآمد، نقاط عطفی مهم و کلیدی در سیر تکامل بازاریابی در صد سال اخیر محسوب می شوند، امّا به نظر می رسد هنوز هم کافی نمی باشد.
این روزها با بسیاری از کسب و کارها برخورد می نمایم که به دنبال توسعه سهم بازار و بهبود جایگاه خود در بازارهای به شدت رقابتی می باشند و هر چند محصولات و خدمات خود را بر اساس نیازها و ارزش های مورد درخواست مشتری بازسازی نموده اند، هنوز هم نتایج حاصل از فعالیت های بازاریابی آن ها راضی کننده به نظر نمی رسد.
به زعم نگارنده کلید تحول در این تلاش سخت و رقابت دائمی برای کسب مشتری و حفظ او (از رقبای به شدت تشنه ی کسب سهم بازار شما)، تغییر نگرش صاحبان کسب و کار و متولیان بازاریابی به مفهوم مشتری می باشد. کلیدی که چرخاندن آن در قفل درب های بسته بازارهای پیش روی کسب و کار شما آنچنان هم دور از دسترس نمی باشد.
هرگاه کسب و کارها بتوانند نگاه خود را به مشتری تغییر دهند و به عنوان مخاطب به مشتریان خود نگاه کنند و ارکان کسب و کار خود و یا حداقل پیام های بازاریابی خود را بر اساس ارتباط دو طرفه با مخاطبین (و نه مشتریان) تغییر دهند بدون شک شاهد تغییرات عمده ای در نتایج کسب و کار خود خواهند بود. پس از این تهادینه شدن این تغییر در نگرش، دیگر مانند سابق مشتریان بالقوه و بالفعل نخواهیم داشت چرا مشتری در تقابل با فروشنده معنا می یابد و خریدار کالا و خدمات شما است بلکه با مخاطبینی روبرو خواهیم شد که از طریق کانال های ارتباطی دو طرفه با کسب و کار ما به مثابه رسانه های ارزشمند در تعامل هستند.
نکته مهم آن است که مخاطب رسانه که احساس می کند دیگر به عنوان یک مشتری بالقوه مورد هدف قرار گرفته نشده است، خود را در برابر پیام های کسب و کار شما که دیگر پیام های صرفاً تبلیغاتی و متمرکز بر فروش بیشتر نیستند، خلع سلاح نموده و خود را آماده شنیدن، تحلیل کردن و درگیر شدن با محتوای تولید و منتشر شده توسط کسب و کار شما می نماید.
چنین مخاطبی در بلند مدت آنچنان پذیرای کسب و کار شما در لایه های ناآشکار و ژرف ذهن خود می گردد که به طور حتم به محض احساس ضرورت برای رفع نیازهای خود با اعتماد محصولات و خدمات کسب و کار شما را انتخاب نموده و به دیگران توصیه می کند.
برای موفقیت در بازاریابی، باید سفری داشت از مفهوم مشتری به مخاطب. سفری که شبکه های اجتماعی فرصت تبدیل شدن کسب و کارها به رسانه و تغییر نگرش آن ها نسبت به خریداران به مخاطبان را فراهم آورده اند.
نویسنده: آرین عقیلی


Fatal error: Namespace declaration statement has to be the very first statement or after any declare call in the script in /home/seasontd/domains/seasontd.ir/public_html/wp-content/plugins/persian-woocommerce/vendor/nesbot/carbon/src/Carbon/Traits/Modifiers.php on line 12